1. NUOMOJAMAS OBJEKTAS

  E. Sutarties sudarymas: Nuomos sutartys sudaromos Nuomotojo filiale arba elektroniniu paštu, adresu info@omandus.lt. Paspaudęs mygtuką "Patvirtinti užsakymą", Nuomininkas pateikia pasiūlymą sudaryti sutartį. Sutartis sudaroma tik tuomet, kai Nuomotojas patvirtina nuomos sutarties sudarymą raštu ir apmoka išankstinę sąskaitą per 2 d.d.

 2. NUOMOS LAIKOTARPIS

  Nuomos laikotarpis skaičiuojamas dienomis, prasideda patvirtinto pristatymo dieną ir baigiasi grąžinant tvarkingą nuomojamą objektą. Vieną darbo dieną sudaro ne daugiau kaip 8 moto valandos. Tiek perdavimo, tiek grąžinimo diena skaičiuojamos kaip pilnos dienos, nebent Šalių sutarta kitaip. Pasibaigus sutartam nuomos laikotarpiui, objekto nuoma gali būti pratęsiama tokiomis pačiomis sąlygomis. Apie norimą pratęsimą arba išankstinį nutraukimą reikia pranešti oficialiam Nuomotojo kontaktiniam asmeniui, tai galima padaryti ir telefonu. Už ankščiau grąžintą nuomojamą objektą sumokėta nuomos mokestis nėra grąžinamas.

 3. NUOMOS MOKESTIS

  a) Pagrindas: Sutartas nuomos mokestis taikomas sutartam naudojimo laikotarpiui, numatant maksimalų 8 val. per dieną naudojimo laiką. Už kiekvieną papildomą valandą imamas papildomas 6 eur. mokestis. Už pratęsta nuomos laikotarpį, nuomininkas susimoką grąžindamas nuomojamą objektą.

 4. NUOMOS PRADŽIA

  a) Laikas: Nuoma prasideda nuo tos dienos, kuri sutarta tarp šalių sudarytoje nuomos sutartyje, , nepriklausomai nuo to, ar
  Nuomininkas iš tikrųjų perima nuomos objektą.

  b) Perdavimo rizika: Naudojimosi teisė ir rizika perduodami Nuomininkui, kai tik nuomojamas objektas yra perduotas Nuomininkui ar transportuotojui, ir ji trunka iki nuomojamo objekto grąžinimo Nuomotojo nurodytoje vietoje. Per šį laikotarpį Nuomininkas yra visiškai atsakingas už nuomojamą objektą ir visą riziką, kuri gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su jo
  naudojimu, pavyzdžiui, gaisro, vagystės, sprogimo, nelaimingo atsitikimo, visų rūšių pavojai, kurie sukelia pasekmių Nuomotojui, arba tretiesiems asmenims.
  Nuomininkas yra atsakingas už bet kokius nuostolius ir (ar) žalą, susijusius su nuomojamu objektu, bei susijusias išlaidas, neatsižvelgiant į tai, ar jie įvyko dėl trečiosios šalies kaltės, dėl nelaimingo atsitikimo ar dėl force majeure aplinkybių. Nuomojant techniką su vairuotojais, naudojimo ir patikrinimo galios yra perduodamos Nuomininkui, įskaitant visas teisines pasekmes ir visus darbus, kuriuos turi atlikti vairuotojas, įskaitant kelionę į priekį, į pristatymo vietą ir atgal į atidavimo vietą. Nuomotojas neatsako už jokią žalą, kurią vairuotojas sukelia atlikdamas savo darbą, kuriam vadovauja Nuomininkas.

 5. NUOMOTOJO PAREIGOS

  a) Atsakomybė: Nuomotojas privalo suteikti parengtą naudoti ir teisės aktų reikalavimus atitinkantį nuomojamą objektą. Jei nuomojamas objektas neveikia tinkamai, Nuomotojo atsakomybė apsiriboja kuo skubesniu nuomojamo objekto sutvarkymu. Nuomotojas neturi pakeisti nuomos objekto ir nėra atsakingas už bet kokį produktyvumo ar pajamų praradimą ar bet kokius darbo rezultatus su trūkumais, susijusius su nuomojamo objekto defektu. Žala neatlyginama už tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, tokius kaip prarastas pelnas, prarasti užsakymai, reputacijos praradimas.
  b) Instrukcijos: Nuomotojas pateikia reikalingus paaiškinimus ir nurodymus dėl nuomojamo turto naudojimo. Pasirašydamas nuomos sutartį, Nuomininkas patvirtina, kad gavo visus būtinus nurodymus. Naudotojas pareiškia, kad turi žinias ir licencijas, reikalingus tinkamai naudoti nuomojamą objektą. Nuomininkas žino visas eksploatavimo ir saugos taisykles, taikomas naudojant nuomojamą objektą.

 6. NUOMININKO PAREIGOS

  a) Patikrinimas: Nuomininkas privalo patikrinti nuomos objekto būklę priimdamas nuomos objektą ir pažymėti kiekvieną trūkumą ar defektą nuomos sutartyje arba važtaraštyje. Bet koks kitas defektas, kuris negalėjo būti pastebėtas pristatymo metu turi būti nurodytas raštu per vieną dieną po pristatymo.
  b) Nuomos objekto naudojimas: Nuomininkas įsipareigoja naudoti nuomos objektą tik pagal jo tiesioginę paskirtį, vadovaudamasis nuomos objekto naudojimo instrukcijomis, eksploatacinių technologijų reikalavimais ir neviršijant jo naudojimo pajėgumų; jei nuomos objektas patiria trikdžius, Nuomininkas privalo nutraukti veiklą ir nedelsdamas pranešti apie tai Nuomotojui.
  c) Įgaliojimai: Nuomininkas įsipareigoja užtikrinti, kad bet kuris iš asmenų, naudojančių nuomos objektą, turi visus atitinkamus įgaliojimus, kuriuos privaloma pateikti Nuomotojui pareikalavus, taip turi visas reikalingas licencijas ar kitus atitinkamus leidimus naudotis nuomos objektu.

 7. NUOMOJAMO OBJEKTO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

  a) Remontas: Nuomininkas pats negali atlikti jokių remonto darbų nesuderinus su nuomotoju. Be to, jis yra atsakingas už visus tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl netinkamai atliktų remonto darbų.
  b) Išlaidos: Pernelyg didelio padangų ir guminių vikšrų nusidėvėjimo bei remonto darbų kaštus, kurie reikalingi dėl įvykusių tyčinių sugadinimų (apdaužymų), atsitiktinių sugadinimų, netinkamo valdymo ir priežiūros, padengia Nuomininkas.

 8. DRAUDIMAS

  a) Atsakomybė už neįregistruotą įrangą: Jei Nuomotoją už patirtus nuostolius trečioji šalis paduoda į teismą, Nuomininkas privalo atlyginti Nuomotojui visus reikalavimus, nuostolius ir su tuo susijusias išlaidas, atitinkamai taikyti jam nekaltumo prezumpciją.
  b) Nuomojamo objekto praradimas: Nuomininkas yra apdraustas nuo nuomojamo objekto pasekmių, atsirandančių dėl vagystės, gaisro ir vandens žalos, vandalizmo, sprogimo, gamtinių reiškinių žalos, transporto, mašinos sugadinimo, susidūrimo, surinkimo ir išmontavimo. Minėtas rizikas padengia įrenginio draudimas, toliau išvardytomis sąlygomis.
  b1) Įrenginio (technikos) draudimas: Nuomininkas visą nuomos laikotarpį nuo 8 b) punkte paminėtų rizikų yra apdraustas su sąlyga, kad įrenginys (technika) bus naudojama pagal Nuomotojo pateiktas instrukcijas (taip pat taikoma įregistruotoms transporto priemonėms). Vagystė ir vandalizmas yra apdrausti pagal draudimo sąlygas, jei Nuomininkas gali įrodyti, kad jis ėmėsi visų atsargumo priemonių tam išvengti, t. y. ištraukė raktelį, įjungė signalizaciją, ant nuomojamo objekto uždėjo grandinę ir jį prirakino. Vagystės ar vandalizmo atveju Nuomininkas privalo nedelsdamas įvykdyti visus formalumus, susijusius su įvykiu (nedelsiant pranešti policijai, taip pat pranešti apie žalą). Nuomininkas gali būti patrauktas atsakomybėn už kiekvieną formalumo neįvykdymą. Draudimas nepadengia nuostolių, atsirandančių dėl akivaizdaus aplaidumo, durų stiklų, priekinio stiklo, žibintų pažeidimų ir kt., padangų defektų (nuleistos, supjaustytos padangos), guminių vikšrų pažeidimų, taip pat atvejų, kai reikalingas mechanikas variklio pakartotiniems gędimams dėl trūkstamų arba blogai užpildytų medžiagų (variklio alyvos, aušini skysčio, tepalų, stabdžių skysčio ir pan.) taisyti.

 9. NUOMOS SUTARTIES PABAIGA

  a) Nutraukimas: Nuomotojas gali nedelsdamas ne teismine tvarka nutraukti sutartį, jei iškyla nuomojamo objekto žalos pavojus, jis naudojamas netinkamai ir (ar) yra prastai prižiūrimas, vėluojama sumokėti nuomos mokestį ar pažeidžiamos kitos šių Nuomos sąlygų sąlygos. Tokiu atveju Nuomotojas gali pasiimti ar leisti paimti nuomojamą objektą Nuomininko sąskaita, taip pat pateikti, bet kuriuos kitus reikalavimus dėl žalos atlyginimo.
  b) Nuomojamo objekto grąžinimas: Nuomininkas turi grąžinti nuomojamą objektą tinkamos būklės, švarų ir pripildytą kuru į nuomos vietą, iš kurios jis paėmė objektą, nebent yra užsakyta pristatymo ir paėmimo paslauga. Jei nuomojamas objektas grąžinant neatitinka anksčiau nurodytų reikalavimų, ar jis turi kitų trūkumų, dėl kurių toliau objekto nuomoti neįmanoma, Nuomotojas gali atlikti mašinos remontą Nuomininko sąskaita. Jei technika yra grąžinama nenuplauta yra taikomas50 eur. papildomas mokestis, kuris turi būti sumokamas nedelsiant.

 10. TAIKYTINA TEISĖ

  Šioms Nuomos sąlygoms Lietuvos Respublikos teisė.

 11. TEISMINĖ JURISDIKCIJA

  Visų pagal šią sutartį kylančių įsipareigojimų vykdymo vieta yra Nuomotojo registruota buveinė. Iš šios sutarties kylančių ginčų vertinimo teisminė jurisdikcija yra Nuomotojo registruotos buveinės vieta.